Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

Dom Dziecka Nr 2 jest jednostką budżetową m.st. Warszawy wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Siedzibą i obszarem jego działania oraz organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa. Domem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy. Nadzór na Domem sprawuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wojewoda Mazowiecki w zakresie określonym ustawą o pomocy społecznej. W realizacji zadań Dom współdziała z organami administracji samorządowej oraz organami pozarządowymi.
Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia, które są pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Dom zapewnia dzieciom całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne. Zapewnia również dzieciom korzystanie z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Całodobowy pobyt dziecka w placówce ma charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, placówce rodzinnej lub innej odpowiadającej potrzebom dziecka. Dziecko może przebywać w Domu do uzyskania pełnoletności, a po jej uzyskaniu, na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa